Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG GOPAY

 1. Giới thiệu về các Điều Khoản Sử Dụng này

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này. Đây là thỏa thuận điện tử áp dụng cho toàn bộ Người Dùng. Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Hệ Thống, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu, chấp thuận và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này và chịu sự ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu Bạn không đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Hệ Thống. Các Điều Khoản Sử Dụng này tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Bạn, một Người Dùng cá nhân ( Bạn hoặc Của Bạn ) và CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANH TOÁN GOPAY VIỆT NAM (Mã số đăng ký doanh nghiệp 0107397069 tại Tầng 7, Tháp Richy, Số 35 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam, số điện thoại 089907181 ( Công Ty, Chúng Tôi, hoặc Của Chúng Tôi ).    

 1. Giới thiệu về Công Ty

Chúng Tôi là một công ty trung gian thanh toán cung cấp các hệ thống và dịch vụ trung gian thanh toán, bao gồm nhưng không hạn chế ở các dịch vụ cổng thanh toán, dịch vụ ví điện tử và các dịch vụ hỗ trợ thu và chi hộ được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp phép.

 1. Định nghĩa và diễn giải
 1. Trong các Điều Khoản Sử Dụng này, các thuật ngữ viết hoa sẽ có nghĩa như sau:

Tài Khoản có nghĩa là tài khoản đã đăng ký mà Bạn được cấp để truy cập Hệ Thống với tư cách là Người Dùng;

Số Dư Tài Khoản có nghĩa là giá trị tiền được lưu trữ trong Tài Khoản Người Dùng, có thể được sử dụng để thực hiện các Giao Dịch thông qua việc sử dụng các Dịch Vụ;

Bên Liên Kết có nghĩa là, liên quan đến một bên, một thực thể kiểm soát, chịu sự kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung cùng với bên đó, trong đó kiểm soát có nghĩa là chịu sự kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% vốn có quyền biểu quyết hoặc quyền sở hữu tương đương của bên đó hoặc thẩm quyền pháp lý để chỉ đạo hoặc tác động đến đường lối và các chính sách quản lý của bên đó, cho dù thông qua việc sở hữu vốn có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hoặc theo hình thức khác, và kiểm soát chịu sự kiểm soát phải được diễn giải tương ứng;

Luật Áp Dụng có nghĩa là toàn bộ các luật, quy chế, các sắc lệnh, quy định, chính sách pháp lý, pháp lệnh, các giao thức, quy chuẩn ngành, nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định giao thông đường bộ, giấy phép hoặc yêu cầu của bất kỳ tòa án, cơ quan tòa án, chính phủ, luật định, quy định, hành pháp, hành chính hoặc giám sát, áp dụng có hiệu lực vào từng thời điểm trong suốt thời hạn của các Điều Khoản Sử Dụng này;

Đối Tác Được Ủy Quyền có nghĩa là người vận hành của Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền đã ký kết thỏa thuận với Công Ty nhằm cho phép truy cập toàn bộ hoặc một phần Hệ Thống hoặc Dịch Vụ thông qua Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền;

Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền có nghĩa là Hệ Thống do Đối Tác Được Ủy Quyền vận hành thông qua toàn bộ hoặc một phần Hệ Thống và Dịch Vụ có thể truy cập;

Cơ Quan Chính Phủ có nghĩa là bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý hoặc hành chính, cơ quan, ủy ban, hội đồng, tòa án hoặc công cụ dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ ngân hàng trung ương, cơ quan tiền tệ hoặc thị trường chứng khoán nào);

Quy Định Áp Dụng Riêng Cho Địa Phương có nghĩa là các quy định bổ sung hay thay thế cho các thành phố, đô thị, khu đô thị hoặc khu vực được áp dụng riêng cho Bạn (nếu có) mà được cung cấp sẵn và được cập nhật bởi Công Ty tùy từng thời điểm và theo quy định được đặt ra trong các Điều Khoản Sử Dụng này;

Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán có nghĩa là bên thứ ba cung cấp hàng hóa và dịch vụ đã ký hợp đồng với Công Ty hoặc các tổ chức quy tụ khách hàng của đơn vị chấp nhận thanh toán nhằm chấp thuận Số Dư Tài Khoản của Người Dùng để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ;

Thiết Bị Di Động có nghĩa là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động hoặc thiết bị được chấp nhận khác thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Bạn mà Bạn sử dụng để kết nối với Hệ Thống;

Chính Sách Bảo Mật có nghĩa là chính sách bảo mật cho việc sử dụng Dịch Vụ và Hệ Thống mà có thể được truy cập tại Chính Sách Bảo Mật và có thể được điều chỉnh hoặc bổ sung tùy từng thời điểm bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ mà tạo thành một phần thiết yếu và không thể tách rời của Điều Khoản Sử Dụng;

Chính Sách có nghĩa là bất kỳ chính sách, hướng dẫn hoặc thông tin nào áp dụng cho Người Dùng mà Công Ty đã thông báo cho Bạn tùy từng thời điểm (bao gồm thông qua Hệ Thống, trang Web, các Chính Sách hoặc đến địa chỉ email của Bạn được thiết lập trong Tài Khoản của Bạn) và được Công Ty cập nhật tùy từng thời điểm;

Dịch Vụ có nghĩa là các dịch vụ mà Công Ty cung cấp cho Bạn thông qua Hệ Thống, bao gồm nhưng không hạn chế ở các dịch vụ ví điện tử;

Phí Dịch Vụ được định nghĩa tại điều 8.1;

Điều Khoản Cụ Thể có nghĩa là các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc thay thế có thể áp dụng cho các phần cụ thể của Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ mà Bạn được thông báo tùy từng thời điểm;

Hệ Thống có nghĩa là hệ thống do Công Ty và/hoặc các Bên Liên Kết của Công Ty cung cấp mà thông qua đó Dịch Vụ được cung cấp và các phần mềm, trang web, nền tảng có liên quan và các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ khác được cung cấp, bao gồm các trang Web;

Lãnh Thổ có nghĩa là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là các Điều Khoản Sử Dụng này cho việc sử dụng GoPay, toàn bộ các Quy Định Áp Dụng Riêng Cho Địa Phương áp dụng và toàn bộ các Điều Khoản Cụ Thể áp dụng;  

Các Giao Dịch có nghĩa là các giao dịch được nêu tại điều 5.13 và Giao Dịch có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào trong số đó;

Người Dùng có nghĩa là bất kỳ người nào truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ hoặc toàn bộ Hệ Thống hoặc Dịch Vụ, và bất kỳ người nào đưa ra yêu cầu hoặc cung cấp thông tin cho Chúng Tôi hoặc Đối Tác Được Ủy Quyền liên quan đến một phần bất kỳ hoặc toàn bộ Hệ Thống hoặc Dịch Vụ;

Trang Web có nghĩa là bất kỳ trang web nào do Công Ty và/hoặc các Bên Liên Kết vận hành tùy từng thời điểm.

 1. Trong Điều Khoản Sử Dụng này (ngoại trừ bối cảnh yêu cầu khác đi): (a) một tham chiếu đến “bằng văn bản” không bao gồm email, trừ khi có quy định khác đi; và (b) bất kỳ cụm từ nào bắt đầu bằng thuật ngữ “bao gồm”, “cụ thể là”, “ví dụ”, hoặc bất kỳ thuật ngữ nào tương tự chỉ mang ý nghĩa minh họa và không giới hạn ý nghĩa của các từ đứng trước các cụm từ đó. Các Điều Khoản Sử Dụng được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu các Điều Khoản Sử Dụng này được dịch ra ngôn ngữ khác, ngôn ngữ tiếng Việt sẽ được ưu tiên. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, thứ tự ưu tiên sau đây sẽ áp dụng: đầu tiên, (i) Quy Định Áp Dụng Riêng Cho Địa Phương; sau đó (ii) Điều Khoản Cụ Thể; và cuối cùng (iii) các phần khác trong Điều Khoản Sử Dụng này.
 1. Cam kết của Bạn đối với Chúng Tôi
 1. Bạn cam kết và bảo đảm rằng:
 1. Bạn hành động thay mặt cho chính Bạn và không vì lợi ích của bất kỳ người nào khác;
 2. Bạn sẽ dùng những nỗ lực tốt nhất của mình để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn và tôn trọng dữ liệu cá nhân của những người khác;
 3. Bạn có đầy đủ quyền lực và thẩm quyền để ký kết và chịu sự ràng buộc pháp lý bởi các Điều Khoản Sử Dụng này và thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều Khoản Sử Dụng này;
 4. Bạn đã đủ từ 18 tuổi trở lên để chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý đối với các Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật theo Luật Áp Dụng;
 5. Tại mọi thời điểm, Bạn sẽ tuân thủ toàn bộ Luật Áp Dụng và Chính Sách, và phải thông báo cho Công Ty nếu Bạn vi phạm Luật Áp Dụng và các Chính sách;
 6. Bạn chỉ sử dụng Hệ Thống và Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và chỉ vì mục đích mà Hệ Thống và Dịch Vụ này được tạo ra;
 7. Bạn phải bảo đảm rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào mà Bạn (hoặc đại diện của Bạn) cung cấp cho Chúng Tôi hoặc những người khác thông qua Hệ Thống tại mọi thời điểm là chính xác, cập nhật, hoàn chỉnh, không gây hiểu lầm và phải thông báo cho Chúng Tôi ngay lập tức (kèm theo bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào) nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các tài liệu và thông tin đó;
 8. Bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý hoặc hậu quả nếu Bạn cung cấp cho Chúng Tôi thông tin và tài liệu không chính xác, không đầy đủ, gây nhầm lẫn hoặc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật;
 9. Bạn chỉ được phép sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà Bạn được cấp phép sử dụng;
 10. Bạn phải tham gia tuyên truyền và phổ biến các kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 11. Bạn không được phép tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận, lừa đảo hoặc gây hiểu lầm nào; và
 12. Bạn không được làm suy yếu hoặc phá vỡ hoạt động bình thường của Hệ Thống hoặc mạng mà Hệ Thống hoạt động dựa trên đó.
 1. Tài Khoản của Bạn

Đăng ký Tài Khoản

 1. Để truy cập Hệ Thống và Dịch Vụ, Bạn phải đăng ký và duy trì Tài Khoản. Hồ sơ đăng ký Tài Khoản của Bạn và/hoặc việc truy cập vào bất kỳ Dịch Vụ nào phải được Công Ty phê duyệt tùy theo quyết định duy nhất của Công Ty.
 2. Theo quy định của Luật Áp Dụng (bao gồm các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và bảo vệ dữ liệu cá nhân) và các Chính Sách, Công Ty cần thiết lập và xác minh danh tính của Bạn trước khi đăng ký Tài Khoản và việc xác minh thực hiện trên cơ sở liên tục. Việc sử dụng các Dịch Vụ nhất định của Bạn có thể phải tuân thủ các quy trình đăng ký và/hoặc xác minh bổ sung. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ trong các quy trình đăng ký và xác minh đó.
 3. Theo quy định của Luật Áp Dụng, Chúng Tôi bảo lưu quyền từ chối việc đăng ký tài khoản của Bạn, thực hiện giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với Bạn nếu Công Ty không thể hoàn tất quy trình nhận biết khách hàng do Bạn từ chối cung cấp thông tin hoặc bạn cung cấp thông tin không đầy đủ;
 4. Bạn phải cung cấp cho Chúng Tôi thông tin chính xác và mới nhất trong quá trình đăng ký và xác minh, và bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của thông tin được cung cấp đó.
 5. Bạn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động được thực hiện trên Tài Khoản của mình. Bạn:
 1. chỉ được phép có một Tài Khoản và liên kết với Tài Khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ (có gắn với Tài Khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam) của Bạn mở tại ngân hàng liên kết trước khi sử dụng Dịch Vụ;
 2. phải giữ bảo mật và an toàn thông tin Tài Khoản của Bạn (bao gồm thông tin đăng nhập, mã PIN, thông tin thanh toán, và bất kỳ mật khẩu dùng một lần (OTP) nào hoặc các mã xác minh khác được gửi cho Bạn qua SMS đến số điện thoại đăng ký Tài Khoản của Bạn) và không được phép tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bất kỳ mật khẩu hoặc mã xác minh nào sẽ chỉ được Chúng Tôi yêu cầu thông qua Hệ Thống;
 3. không được phép sử dụng Tài Khoản của Bạn cho bất kỳ Giao Dịch nào vì mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc gian lận hoặc bất kỳ mục đích nào mà trái với Luật Áp Dụng;
 4. không được phép cho bất kỳ người nào khác truy cập Tài Khoản của Bạn, bao gồm thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, hoặc chuyển Tài Khoản hoặc thông tin từ Tài Khoản của Bạn cho người khác; và
 5. phải thông báo ngay cho Công Ty nếu Bạn nghi ngờ có bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Bạn.
 1. Tài Khoản của Bạn là của cá nhân Bạn và không được phép chuyển cho người khác mặc dù Bạn có thể chuyển Số Dư Tài Khoản cho Người Dùng khác theo các Điều Khoản Sử Dụng này và Luật Áp Dụng.

Xác thực Tài Khoản

 1. Chúng Tôi có thể yêu cầu Bạn xác thực Tài Khoản tùy từng thời điểm để truy cập và sử dụng Hệ Thống và Dịch Vụ. Loại và quy trình xác thực Tài Khoản có thể dựa trên một số yếu tố, bao gồm Lãnh Thổ của Người Dùng, loại Tài Khoản, Thiết Bị Di Động và loại Dịch Vụ truy cập của Người Dùng.
 2. Việc Bạn truy cập Hệ Thống và Dịch Vụ thông qua Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải tuân thủ các quy trình xác thực do Đối Tác Được Ủy Quyền có liên quan hoặc bên thứ ba khác thực hiện và Công Ty không phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy trình hoặc việc xác minh Tài Khoản của Bạn dựa trên các quy trình đó.

Chặn Tài Khoản

 1. Theo yêu cầu của Bạn, Công Ty sẽ chặn hoặc vô hiệu việc truy cập Tài Khoản của Bạn và/hoặc bất kỳ Dịch Vụ hoặc tính năng nào có sẵn trên Hệ Thống.
 2. Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác của Công Ty, Chúng Tôi có toàn quyền chặn hoặc vô hiệu Tài Khoản của Bạn và/hoặc bất kỳ Dịch Vụ hoặc tính năng nào có sẵn thông qua Hệ Thống (bao gồm bất kỳ phần nào của Hệ Thống hoặc các Dịch Vụ có thể truy cập thông qua Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền) trên cơ sở tạm thời hoặc vĩnh viễn:
 1. nếu Công Ty, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này, các Quy Định Riêng Biệt Cho Địa Phương, các Điều Khoản Cụ Thể, các Chính Sách hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng nào;
 2. nếu Công Ty nghi ngờ rằng Tài Khoản của Bạn đang được sử dụng cho các hành vi bất hợp pháp, gian lận hoặc lạm dụng, cho dù các hành động đó có gây hoặc sẽ gây tổn thất cho Bạn, Công Ty và/hoặc bên thứ ba;
 3. sau khi nhận được báo cáo rằng Thiết Bị Di Động của Bạn bị thất lạc, bị đánh cắp, bị hỏng, bị đột nhập và/hoặc không còn thuộc sở hữu của Bạn;
 4. nếu Bạn đang sử dụng một Thiết Bị Di Động không phù hợp để truy cập Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ;
 5. để tuân thủ Luật Áp Dụng, bao gồm bất kỳ lệnh hoặc chỉ dẫn nào của một tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền (bao gồm một ngân hàng trung ương);
 6. nếu Tài Khoản của Bạn không hoạt động (không duy trì số dư tài khoản và/ hoặc không thực hiện bất kỳ hoạt động nào) trong sáu (6) tháng liên tục;
 7. đang trong quá trình điều tra của Cơ Quan Chính Phủ;
 8. nếu Bạn không hoàn tất bất kỳ nghĩa vụ thanh toán cho Công Ty hoặc các Bên Liên Kết;
 9. nếu các Điều Khoản Sử Dụng này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào; hoặc
 10. tại bất kỳ thời điểm nào khác theo toàn quyền quyết định của Công Ty.

Trong trường hợp đó, Số Dư Tài Khoản còn lại có thể được giữ lại (trong trường hợp dừng tạm thời hoặc vĩnh viễn Tài Khoản của Bạn) và Bạn không được phép yêu cầu Công Ty phải chịu trách nhiệm về việc giữ lại bất kỳ Tài Khoản nào.

 1. Nếu Bạn tin rằng việc truy cập Tài Khoản hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào của Bạn đã bị chặn hoặc vô hiệu không chính xác, hoặc Bạn có yêu cầu rút hoặc hoàn trả Số Dư Tài Khoản trong Tài Khoản của Bạn, Bạn có thể gửi yêu cầu khôi phục truy cập theo quy trình được nêu tại điều 12. Công Ty có toàn quyền xác định xem việc truy cập Tài Khoản hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào của Bạn có thể được khôi phục hay không.

Số Dư Tài Khoản: Nạp tiền, Rút tiền và Chuyển tiền

 1. Tùy thuộc vào Luật Áp Dụng và các Chính Sách, Bạn có thể nạp Số Dư Tài Khoản từ tài khoản ngân hàng đã đăng ký và/ hoặc thẻ ghi nợ thông qua các kênh nạp tiền khác được cung cấp trên Hệ Thống tùy từng thời điểm, tuân theo cách thức mà Luật Áp Dụng và Chính Sách quy định và cho phép. Bạn có thể truy cập thông tin Giao Dịch và Số Dư Tài Khoản (sao kê mẫu có thể được truy cập thông qua trang Web) thông qua Hệ Thống. Số Dư Tài Khoản của Bạn sẽ được ghi có theo số tiền mà bạn nhập hoặc xác nhận cho Giao Dịch đó miễn là có đủ tiền trong phương thức thanh toán giao dịch mà Bạn chọn cho Giao Dịch và bất kỳ Phí Dịch Vụ hoặc bất kỳ loại phí nào khác do Đối Tác Được Ủy Quyền xác định.
 2. Tùy thuộc vào Luật Áp Dụng và các Chính Sách, Tài Khoản của Bạn có thể nhận chuyển khoản thanh toán từ tài khoản của Người Dùng khác trong Hệ Thống.
 3. Theo Luật Áp Dụng và các Chính Sách (bao gồm giới hạn Giao Dịch áp dụng cho Tài Khoản của Bạn theo quy định của Luật Áp Dụng và Chính Sách tùy từng thời điểm), Số Dư Tài Khoản của Bạn có thể được sử dụng cho các Giao Dịch sau đây, dựa trên loại Tài Khoản và Dịch Vụ có sẵn trên Hệ Thống theo từng thời điểm.
 1. rút tiền về tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng tại ngân hàng phát hành;
 2. chuyển tiền vào tài khoản của Người Dùng khác trong Hệ Thống;
 3. thanh toán hàng hóa và dịch vụ hợp pháp cho một Đơn vị chấp nhận thanh toán. Giao Dịch đó không phải chịu bất kỳ chi phí phát sinh nào do Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán áp dụng. Nếu Bạn thấy bất kỳ Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán nào tính chi phí phát sinh cho Bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi theo quy trình được nêu tại điều 12; và/hoặc
 4. bất kỳ Giao Dịch nào khác được thông báo cho Bạn và tuân thủ theo quy định Luật Áp Dụng tùy từng thời điểm.

Số Dư Tài Khoản của Bạn sẽ được ghi nợ theo giá trị mà Bạn đã nhập và xác nhận đối với các Giao Dịch đó miễn là Bạn có đủ Số Dư Tài Khoản cho Giao Dịch và Phí Dịch Vụ áp dụng hoặc bất kỳ khoản phí nào khác mà Đối Tác Được Ủy Quyền áp dụng. Nếu Số Dư Tài Khoản của Bạn không đủ, Chúng Tôi có toàn quyền từ chối xử lý Giao Dịch hoặc yêu cầu Bạn trả khoản chênh lệch sử dụng các phương thức thanh toán được cung cấp trên Hệ Thống tùy từng thời điểm.

 1. Trừ khi Bạn cũng là một Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán, tổng hạn mức Giao Dịch được đề cập theo các điều 5.13.2 và 5.13.3 có thể được thực hiện qua Tài Khoản của Bạn tối đa là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng Việt Nam) một tháng.
 2. Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi Luật Áp Dụng cho phép, Công Ty có thể điều chỉnh hoặc hủy một Giao Dịch (hoặc bất kỳ phần nào của Giao Dịch đó), hành động một cách hợp lý nếu Chúng Tôi phát hiện có lỗi về thông tin giao dịch được thực hiện đối với Tài Khoản của Bạn (ví dụ: có bất kỳ lỗi nào về giá trị được ghi nợ hoặc ghi có vào Số Dư Tài Khoản của Bạn, khi có một khoản phí lẽ ra không được tính lại được tính (hoặc ngược lại). Không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của Chúng Tôi, Công Ty có thể dừng xử lý bất kỳ Giao Dịch nào mà Chúng Tôi cho rằng Giao Dịch đó là gian lận, bất hợp pháp hoặc có liên quan đến bất kỳ hành vi tội phạm nào hoặc Chúng Tôi có lý do hợp lý để tin rằng Bạn đã vi phạm Thỏa thuận này, các Chính sách hoặc Luật Áp Dụng. Trong trường hợp đó, Bạn không được phép yêu cầu Công Ty hoặc các Bên Liên Kết của Công Ty phải chịu trách nhiệm về bất kỳ việc giữ lại, trì hoãn, tạm dừng hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán hoặc khuyến mại nào dành cho Bạn và cho mục đích này, Công Ty có quyền khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ Tài Khoản của Bạn. Công Ty có quyền thông báo cho chính phủ hoặc Cơ Quan Chính Phủ (bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) về hành vi gian lận, bất hợp pháp hoặc hành vi phạm tội (bị nghi ngờ) theo Luật Áp Dụng.
 3. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong Giao Dịch dẫn đến việc một tổ chức tài chính đòi hoàn tiền, Công Ty có toàn quyền khấu trừ khoản tiền có liên quan từ Số Dư Tài Khoản của Bạn. Nếu Bạn tin rằng có lỗi trong thông tin Giao Dịch của Bạn, Bạn có thể gửi yêu cầu cho Chúng Tôi để xác minh lỗi đó trong vòng sáu mươi (60) ngày dương lịch từ ngày phát sinh Giao Dịch theo quy trình được nêu tại điều 12. Công Ty có thể yêu cầu bổ sung thêm thông tin liên quan đến yêu cầu đó và có toàn quyền xác định xem có nên điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ Giao Dịch nào hay không.
 4. Bất kỳ yêu cầu hoàn phí Giao Dịch nào phải được nộp trực tiếp lên Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán hoặc Đối Tác Được Ủy Quyền (tùy theo từng trường hợp). Chúng Tôi chỉ xử lý hoàn tiền cho một Giao Dịch dựa trên yêu cầu từ một Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán hoặc Đối Tác Được Ủy Quyền. Bạn có thể nộp yêu cầu hoàn tiền cho Chúng Tôi theo quy trình nêu tại điều 12. Yêu cầu đó phải bao gồm yêu cầu hoàn tiền từ Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán hoặc Đối Tác Được Ủy Quyền có liên quan và toàn bộ bằng chứng hỗ trợ. Công Ty có thể yêu cầu thông tin bổ sung liên quan đến yêu cầu hoàn tiền đó và có toàn quyền xác định việc xử lý yêu cầu và phương thức hoàn tiền. Mỗi bên phải tự chịu chi phí phát sinh cho việc xử lý hoàn tiền.
 5. Theo đây, Bạn ủy quyền cho Công Ty ghi nợ hoặc ghi có Số Dư Tài Khoản của Bạn liên quan đến bất kỳ Giao Dịch nào, bao gồm liên quan đến bất kỳ lỗi, thu hồi hoặc hoàn tiền liên quan đến Giao Dịch đó.
 6. Bạn đồng ý rằng bất kỳ Giao Dịch nào được thực hiện thông qua Tài Khoản của Bạn sẽ được xem là được Bạn cho phép và xác nhận trừ khi chúng tôi nhận được từ Bạn bất kỳ thông báo nào bằng văn bản có quy định khác trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày của Giao Dịch. Nếu có bất kỳ lỗi, thu hồi hoặc hoàn phí đối với bất kỳ Giao Dịch nào (phải được xử lý theo điều 5), các Giao Dịch được thực hiện thông qua Tài Khoản của Bạn và đã được Chúng Tôi xử lý là cuối cùng và không thể hủy bỏ. Trừ khi chúng tôi nhận được bất kỳ thông báo bằng văn bản nào từ Bạn theo thời hạn được quy định trong các Điều Khoản Sử Dụng này, dữ liệu về Số Dư Tài Khoản và Giao Dịch được thực hiện thông qua Tài Khoản của Bạn được ghi nhận trong Hệ Thống sẽ được xem là cuối cùng và có tính ràng buộc Bạn.
 7. Theo Luật Áp Dụng, các Chính Sách của chúng tôi và/hoặc các yêu cầu của Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc bên thứ ba khác, giá trị tối thiểu hoặc tối đa có thể được áp dụng đối với Số Dư Tài Khoản được duy trì trong Tài Khoản của Bạn và giá trị Giao Dịch.

Tài Khoản không hoạt động

 1. Nếu Tài Khoản của Bạn không hoạt động trong thời hạn sáu (6) tháng liên tục, Công Ty có thể tính phí hành chính để duy trì Tài Khoản của Bạn, theo thông báo gửi cho Bạn tùy từng thời điểm (bao gồm cả theo các Chính sách).    
 1. Việc sử dụng Hệ Thống và Dịch Vụ của Bạn

Các quyền được cấp và bảo lưu

 1. Dựa trên việc Bạn tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này, Công Ty và các bên sở hữu bản quyền cấp cho Bạn giấy phép có thể thu hồi, hữu hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và miễn phí bản quyền trong suốt thời hạn của các Điều Khoản Sử Dụng này và trong Lãnh Thổ để truy cập và sử dụng Hệ Thống chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của Bạn.
 2. Công Ty và các bên sở hữu bản quyền bảo lưu toàn bộ các quyền không được quy định rõ ràng là được cấp cho Bạn theo các Điều Khoản Sử Dụng này. Không có quy định nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc đối với Hệ Thống (toàn bộ hoặc một phần) cho Bạn.

Truy cập và sử dụng Hệ Thống và Dịch Vụ

 1. Bạn có thể truy cập các Dịch Vụ thông qua Hệ Thống, các Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền, các hệ thống và dịch vụ khác, theo thông báo của Công Ty tùy từng thời điểm. Bạn xác nhận rằng việc truy cập và sử dụng Tài Khoản của Bạn thông qua Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc các hệ thống và dịch vụ của bên thứ ba khác phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc bên thứ ba đó.

Hành vi bị cấm

 1. Bạn chỉ được phép sử dụng Hệ Thống và Dịch Vụ cho các mục đích phi thương mại của cá nhân Bạn phù hợp với Luật Áp Dụng và Điều Khoản Sử Dụng này. Theo đó, Bạn đồng ý rằng Bạn không được phép:
 1. cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao, phân phối, khai thác thương mại theo các hình thức khác hoặc cung cấp Hệ Thống cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào;
 2. sửa đổi hoặc thực hiện các công việc phái sinh dựa trên Hệ Thống, hoặc thay đổi kỹ thuật hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất cứ lý do gì;
 3. sử dụng Hệ Thống hoặc Dịch Vụ để phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, phát triển một sản phẩm sử dụng ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như Hệ Thống, sao chép ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa của Hệ Thống, hoặc ra mắt một chương trình tự động hoặc kịch bản có thể tạo ra nhiều yêu cầu máy chủ trên giây hoặc tạo ra gánh nặng hoặc cản trở hoạt động và/hoặc việc hiệu suất của Hệ Thống hoặc Dịch Vụ hoặc nỗ lực để truy cập trái phép vào Hệ Thống, hoặc các Hệ Thống hoặc mạng có liên quan;
 4. sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để khôi phục, chỉ dẫn, “khai phá dữ liệu”, sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng, giao diện hoặc nội dung của Hệ Thống;
 5. đăng tải, phân phối hoặc sao chép tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc các thông tin độc quyền khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu các quyền sở hữu đó, hoặc loại bỏ bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào có trong Hệ Thống;
 6. sử dụng Hệ Thống hoặc các Dịch Vụ để phạm tội hoặc làm bất kỳ điều gì trái với Luật Áp Dụng;
 7. gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào cho các mục đích gian lận hoặc bất hợp pháp;
 8. gửi thư rác hoặc thư không được yêu cầu khác;
 9. gửi hoặc lưu trữ tài liệu vi phạm, tục tĩu, đe dọa, bôi nhọ, hoặc các tài liệu bất hợp pháp hoặc có hại khác;
 10. gửi tài liệu có chứa vi rút phần mềm, sâu, trojan hoặc mã máy tính, tệp, tập lệnh, chương trình đại lý hoặc chương trình có hại khác;
 11. can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Hệ Thống hoặc dữ liệu có trong đó;
 12. giả mạo bất kỳ người hoặc đơn vị nào hoặc trình bày sai mối quan hệ của Bạn với một người hoặc đơn vị nào khác;
 13. xâm phạm quyền hoặc gây phiền toái, khó chịu, bất tiện, quấy rối, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản cho bất kỳ người nào (bao gồm Công Ty và/hoặc các Bên Liên Kết của Công Ty và các cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý tương ứng của họ); hoặc
 14. gây tổn hại danh tiếng của Công Ty và/hoặc bất kỳ Bên liên kết nào của Công Ty dưới bất kỳ hình thức nào.
 1. Thiết bị di động của Bạn
 1. Bạn có thể truy cập Hệ Thống và Dịch Vụ thông qua một Thiết Bị Di Động. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và bảo đảm rằng Bạn có Thiết Bị Di Động phù hợp và Bạn tải về đúng phiên bản mới nhất của phần mềm cho Thiết Bị Di Động, hoặc bất kỳ Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền nào. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu Bạn không có thiết bị tương thích, nếu Bạn không có phiên bản phần mềm mới nhất cho Thiết Bị Di Động của mình hoặc bất kỳ Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền nào.
 2. Nếu Thiết Bị Di Động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng, bị đột nhập và/hoặc không còn thuộc quyền sở hữu của Bạn và điều này làm lộ thông tin Tài Khoản của Bạn cho người khác hoặc ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp và/hoặc biện pháp khắc phục của Công Ty, Bạn phải thông báo ngay cho Công Ty và làm theo các quy trình do Chúng Tôi thông báo. Công Ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc việc không hành động nào liên quan đến Tài Khoản của Bạn nếu Bạn không làm như vậy và mọi Giao Dịch tiếp theo được thực hiện bằng Tài Khoản của Bạn sẽ được coi là hợp lệ.
 3. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc có một gói internet và di động thích hợp và bất kỳ khoản phí nào do nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Bạn áp dụng, ví dụ: phí điện thoại, SMS và dữ liệu internet. Bạn thừa nhận rằng việc Bạn sử dụng Hệ Thống và Dịch Vụ có thể tiêu tốn một lượng lớn dữ liệu và Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng và các khoản phí liên quan.
 1. Các điều khoản về tài chính
 1. Việc sử dụng Hệ Thống được cung cấp trên cơ sở miễn phí bản quyền. Tuy nhiên, việc sử dụng Tài Khoản và Dịch Vụ của Bạn thông qua Hệ Thống là phải trả phí, bao gồm phí nạp tiền, phí rút tiền, phí chuyển khoản, phí khôi phục Tài Khoản và các khoản phí khác mà Công Ty thông báo cho Bạn theo từng thời điểm (bao gồm thông qua Hệ Thống hoặc các Chính Sách) (gọi chung là Phí Dịch Vụ ). Việc sử dụng Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc các hệ thống hoặc dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng Hệ Thống và Dịch Vụ của Bạn cũng phải chịu các khoản phí riêng do Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc bên thứ ba áp dụng.

Khuyến mại

 1. Nhằm tăng cường việc sử dụng Hệ Thống và Dịch Vụ, theo từng thời điểm, Công Ty có toàn quyền quyết định cung cấp các khuyến mại dựa trên việc Bạn đáp ứng các tiêu chí và tuân thủ các điều kiện cụ thể. Bạn có thể chọn tham gia chương trình khuyến mại hay không. Nếu Bạn quyết định tham gia, quyền hưởng lợi từ các khuyến mại có liên quan là có điều kiện, dựa trên việc Bạn tuân thủ các tiêu chí và điều kiện cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu của Công Ty. Nếu Bạn không đáp ứng được, Bạn sẽ không được hưởng lợi ích từ các khuyến mại có liên quan. Bạn đồng ý rằng Bạn chỉ sử dụng các khuyến mại đó cho mục đích dự kiến và sẽ không lạm dụng, sao chép, bán hoặc chuyển nhượng các khuyến mại dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng hiểu rằng các khuyến mại không thể quy đổi thành tiền mặt và có thể hết hạn vào một ngày nhất định, ngay cả trước khi Bạn sử dụng.

Thanh toán

 1. Trừ khi Công Ty xác định khác đi, toàn bộ số tiền Bạn phải thanh toán theo các Điều Khoản Sử Dụng này (nếu có) là cuối cùng và không được hoàn lại, đồng thời phải được thanh toán bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được cung cấp qua Hệ Thống tùy từng thời điểm.
 2. Nếu Bạn bị tính phí không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ theo điều 12. Công Ty có toàn quyền xác định xem có xử lý bất kỳ khoản hoàn tiền hoặc trả lại khoản thanh toán nào cho Bạn hay không cũng như phương thức hoàn trả hoặc trả lại khoản thanh toán đó.

Thuế

 1. Các Điều Khoản Sử Dụng này phải đáp ứng toàn bộ các loại thuế, nghĩa vụ, phí, lệ phí và/hoặc chi phí hiện hành được áp dụng có thể có hiệu lực và liên quan đến mọi loại thuế áp dụng trong tương lai tại bất kỳ thời điểm nào.
 2. Bạn đồng ý làm mọi điều cần thiết và theo yêu cầu của Luật Áp Dụng nhằm cho phép, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công Ty để yêu cầu hoặc xác minh bất kỳ khoản tín dụng thuế đầu vào hiện hành nào, trích lập, giảm giá hoặc hoàn trả bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ.
 1. Bồi thường và trách nhiệm

Bồi thường

 1. Bạn phải bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công Ty, các bên cấp phép và các Bên Liên Kết của mỗi bên, chuyên viên, giám đốc, thành viên, nhân viên và đại lý của họ không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí tổn (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ hoặc có liên quan đến:
 1. Việc Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này, các Chính Sách hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng nào.
 2. Việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ, bao gồm mọi khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ; và đối với bất kỳ hàng hóa nào mà Bạn mua bằng cách sử dụng các Dịch Vụ;
 3. bất kỳ hành vi sai trái nào của một bên không phải Công Ty, cho dù là vô tình hay cố ý, bao gồm bất kỳ hành vi sử dụng hoặc lạm dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ của bên thứ ba đó;
 4. việc chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, và/hoặc các dịch vụ hoặc tính năng có sẵn trên Hệ Thống theo các Điều Khoản Sử Dụng này;
 5. bất kỳ hạn chế, sự chậm trễ hoặc lỗi nào trong Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ, bao gồm bất kỳ sự gián đoạn nào do các bên không phải là Chúng Tôi hoặc các bên thứ ba không được ủy quyền gây ra;
 6. bất kỳ sai sót, hạn chế, chậm trễ hoặc sự cố nào của Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ của Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán; và
 7. bất kỳ giới hạn, sự chậm trễ hoặc lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào khác, bao gồm bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào khác, và/hoặc hệ thống hoặc dịch vụ của họ.

Cơ sở cung cấp Hệ Thống và Dịch Vụ

 1. Hệ Thống và Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Công Ty từ chối mọi cam kết và bảo đảm rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, trừ khi được nêu rõ ràng trong Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm mọi đảm bảo về khả năng thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự quan tâm hợp lý, kỹ năng và không vi phạm.
 2. Không hạn chế ở điều 9.2, Công Ty bằng nỗ lực tốt nhất của mình để giữ cho Hệ Thống được vận hành ổn định và liên tục. Tuy nhiên, Bạn xác nhận và đồng ý rằng, Công Ty không cam kết hoặc đảm bảo về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, tính phù hợp hoặc tính khả dụng của Hệ Thống hoặc Dịch Vụ, hoặc không đảm bảo rằng Hệ Thống và Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc vi rút, hoặc có thể hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc bất kỳ dữ liệu nào cũng đều chính xác hoặc đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị Bạn nên thông báo ngay cho Chúng Tôi nếu gặp phải bất kỳ vấn đề nào như vậy.
 3. Hệ Thống và Dịch Vụ có thể bị giới hạn, chậm trễ hoặc gặp phải các vấn đề khác thường gặp trong việc sử dụng internet và liên lạc điện tử, bao gồm cả thiết bị do Bạn, Người Dùng khác, bất kỳ Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán nào sử dụng bị lỗi, không được kết nối, nằm ngoài vùng phủ sóng, tắt hoặc không hoạt động. Công Ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, hỏng hóc, thiệt hại hoặc tổn thất nào do những vấn đề đó gây ra. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hạn chế, chậm trễ hoặc lỗi nào của bất kỳ Đối Tác Được Ủy Quyền, Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán và bên thứ ba nào khác, bất kể Hệ Thống, hàng hóa hoặc dịch vụ của họ có thể truy cập được thông qua Hệ Thống hay không.
 4. Trừ khi được Công Ty đồng ý rõ ràng bằng văn bản, các mốc thời gian được quy định cho Dịch Vụ chỉ mang tính tham khảo và Công Ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc cam kết nào rằng các mốc thời gian cụ thể sẽ được đáp ứng.

Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

 1. Không có Điều Khoản Sử Dụng nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của một bên đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của bên đó gây ra, do gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác trong phạm vi không thể giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm theo Luật Áp Dụng.
 2. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về:
 1. thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, cảnh cáo, trừng phạt hoặc do hậu quả;
 2. mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, tổn thất kinh doanh, mất lợi thế thương mại, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội; và
 3. thương tích cá nhân hoặc tổn thất tài sản,

phát sinh từ, liên quan hoặc theo hình thức khác dính líu đến Hệ Thống hoặc Dịch Vụ, cho dù theo hợp đồng, phát sinh ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc theo các hình thức khác.

 1. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép và trừ khi được quy định khác trong các Quy Định Áp Dụng Riêng Cho Địa Phương hoặc Điều Khoản Cụ Thể, trong mọi trường hợp, trách nhiệm tổng hợp tối đa của Công Ty phát sinh theo và liên quan đến Hệ Thống, Dịch Vụ và/hoặc các Điều Khoản Sử Dụng này, cho dù theo hợp đồng, phát sinh ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc theo các hình thức khác sẽ không vượt quá bất kỳ số tiền nào Bạn đã trả cho Công Ty liên quan đến sự kiện đầu tiên dẫn đến khiếu nại theo Điều Khoản Sử Dụng này. Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm pháp lý tối đa của Công Ty được giới hạn ở số dư gần nhất trong Tài Khoản của Bạn được ghi nhận trong Hệ Thống của Chúng Tôi.
 2. Trừ khi có quy định khác trong Quy Định Áp Dụng Riêng Cho Địa Phương hoặc Điều Khoản Cụ Thể, mọi khiếu nại của Bạn đối với Công Ty theo hoặc liên quan đến Hệ Thống, Dịch Vụ hoặc các Điều Khoản Sử Dụng này phải được thông báo cho Công Ty trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi sự kiện xảy ra dẫn đến khiếu nại như vậy, nếu không đáp ứng yêu cầu đó (trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép), Bạn sẽ mất mọi quyền và biện pháp khắc phục mà Bạn có đối với khiếu nại đó.
 1. Thời hạn và chấm dứt
 1. Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt theo quy định của các Điều Khoản Sử Dụng.
 2. Không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục của Công Ty, Công Ty có thể chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc tạm dừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần việc sử dụng Hệ Thống của Bạn:
 1. bằng cách gửi thông báo cho Bạn vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì; và
 2. ngay lập tức, có hoặc không có thông báo, nếu Bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Luật Áp Dụng.
 1. Bạn đồng ý rằng Điều Khoản Sử Dụng này sẽ chấm dứt ngay lập tức trong trường hợp Bạn:
 1. bị tuyên bố phá sản, mất khả năng thanh toán, bị thanh lý hoặc có các phương án sắp xếp hoặc điều hành khác;
 2. bị phát hiện vi phạm nghĩa vụ nợ của Bạn đối với một ngân hàng được cấp phép ở Lãnh Thổ; hoặc
 3. bị tuyên bố mất tích hoặc đã chết.

trong trường hợp đó, Công Ty có quyền giao dịch với bất kỳ người được ủy thác, điều hành hoặc đại diện của các tòa án tại Lãnh Thổ mà Công Ty cho là phù hợp liên quan đến việc quản lý bất kỳ số dư chưa thanh toán nào trong Tài Khoản của Bạn.

 1. Bạn không có nghĩa vụ phải sử dụng Hệ Thống và có thể ngừng sử dụng Hệ Thống bất kỳ lúc nào bằng cách đóng Tài Khoản của Bạn. Tài Khoản của Bạn có thể bị đóng:
 1. theo yêu cầu của Bạn;
 2. theo các Điều Khoản Sử Dụng này, Quy Định Áp Dụng Riêng Cho Địa Phương, Điều Khoản Cụ Thể, Chính Sách hoặc Luật Áp Dụng;
 3. nếu Tài Khoản của Bạn bị chặn vĩnh viễn theo các Điều Khoản Sử Dụng này; hoặc
 4. nếu Tài Khoản của Bạn không hoạt động trong thời gian tối thiểu sáu (6) tháng liên tục theo điều 5.8 của Điều Khoản Sử Dụng.
 1. Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tự động chấm dứt khi Tài Khoản của Bạn bị đóng.
 2. Khi chấm dứt các Điều Khoản Sử Dụng này vì bất kỳ lý do gì:
 1. Công Ty phải trả lại Số Dư Tài Khoản của Bạn thông qua phương thức do Chúng Tôi xác định, sau khi khấu trừ các khoản phí chưa thanh toán (nếu có), ngoại trừ trường hợp Chúng Tôi cho rằng cần giữ lại một phần nhất định trong Số Dư Tài Khoản của Bạn, ví dụ: Nếu Chúng Tôi tin rằng phần đó có liên quan hoặc là kết quả của bất kỳ hành vi gian lận hoặc lạm dụng nào và/hoặc vi phạm khác đối với Luật Áp Dụng; và
 2. Bạn phải thanh toán mọi khoản nợ đối với Công Ty ngay lập tức (và trong bất kỳ trường hợp nào trong vòng ba (3) ngày (số tiền này sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức và phải trả khi chấm dứt các Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ), và nhằm mục đích này, Bạn đồng ý rằng Công Ty có quyền khấu trừ số tiền từ Số Dư Tài Khoản của Bạn.
 1. Các bên sẽ không có nghĩa vụ hoặc quyền nào khác theo các Điều Khoản Sử Dụng này sau khi chấm dứt các Điều Khoản Sử Dụng, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền nào đã tích lũy của một trong hai bên tại thời điểm chấm dứt, ngoại trừ các quy định tại điều 3, 9, 10.6, 11, 13 và 14 trong các Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ điều khoản nào khác được nêu rõ hoặc về bản chất được duy trì, sẽ tiếp tục có hiệu lực.
 1. Bảo mật
 1. Khi Bạn đăng ký Tài Khoản, hoặc truy cập hoặc sử dụng Hệ Thống hoặc Dịch Vụ, Bạn cung cấp một số dữ liệu nhất định (bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Bạn) (sau đây gọi chung là “dữ liệu cá nhân của Bạn”) cho Công Ty, các Bên Liên Kết và/hoặc Đối Tác Được Ủy Quyền của Chúng Tôi (nếu Bạn truy cập Hệ Thống và Dịch Vụ thông qua Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền). Công Ty và các Bên Liên Kết sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn để cung cấp Dịch Vụ cho Bạn, cũng như cho các mục đích khác được nêu trong Chính Sách Bảo Mật của Chúng Tôi, được sửa đổi tùy từng thời điểm. Bằng cách cung cấp dữ liệu đó cho Chúng Tôi hoặc tiếp tục sử dụng Hệ Thống hoặc Dịch Vụ, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý cho Công Ty và các Bên Liên Kết và các bên thứ ba khác thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển, lưu trữ và xử lý dữ liệu của Bạn theo quy định trong Chính Sách Bảo Mật.
 2. Nếu Bạn truy cập Hệ Thống và Dịch Vụ thông qua Ứng Dụng Của Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc bất kỳ hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của Đối Tác Được Ủy Quyền liên quan hoặc bên thứ ba khác để tìm hiểu cách thức họ xử lý thông tin cá nhân của Bạn. Chúng Tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc xử lý thông tin cá nhân của Bạn bởi bất kỳ Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc bên thứ ba nào.
 1. Xử lý khiếu nại
 1. Nếu Bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu xem xét nào liên quan đến Hệ Thống hoặc Dịch Vụ, vui lòng điền vào Biểu Mẫu Khiếu Nại và gửi cho chúng tôi trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ thời điểm của Giao Dịch phát sinh khiếu nại hoặc yêu cầu:  
 1. tại địa chỉ trụ sở chính hoặc các chi nhánh của Chúng Tôi;
 2. qua email tại hotro.vn@gopay.com.vn  hoặc đường dây nóng của Công Ty tại 1900636153.

Đường dây nóng của Chúng Tôi sẽ hoạt động 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần. Để đảm bảo khiếu nại hoặc yêu cầu của Bạn được xử lý đúng cách và tuân thủ Luật Áp Dụng, chúng tôi sẽ ghi âm tất cả cuộc gọi đến và/hoặc từ đường dây nóng của Chúng Tôi.

Nếu Bạn có khiếu nại hoặc yêu cầu qua đường dây nóng của Công Ty, Chúng Tôi sẽ yêu cầu Bạn gửi Biểu Mẫu Khiếu Nại trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm Bạn gọi.

 1. Để phản hồi khiếu nại hoặc yêu cầu của Bạn, trước tiên, Chúng Tôi sẽ tiến hành xác minh danh tính của Bạn. Chúng Tôi có quyền ngừng xử lý khiếu nại hoặc yêu cầu của Bạn nếu bất kỳ dữ liệu nào do Bạn cung cấp trong quá trình xác minh không khớp với dữ liệu được ghi lại trên Hệ Thống của Chúng Tôi hoặc nếu Tài Khoản của Bạn không hoạt động. Nếu Bạn muốn chỉ định một người khác nộp đơn khiếu nại hoặc yêu cầu, Bạn phải tuân theo các thủ tục ủy quyền theo Luật Áp Dụng. Chúng Tôi sẽ xem xét khiếu nại hoặc yêu cầu của Bạn và có thể yêu cầu Bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để xử lý. Miễn là toàn bộ thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ được cung cấp cho Chúng Tôi trong khung thời gian quy định, Chúng Tôi sẽ phản hồi khiếu nại hoặc yêu cầu của Bạn trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại hoặc yêu cầu.
 2. Theo điều 9, nếu Bạn chịu bất kỳ tổn thất nào do Giao Dịch là đối tượng của khiếu nại hoặc yêu cầu của Bạn và:
 1. Công Ty xác định rằng tổn thất đó không phải do Bạn gây ra hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bạn, Công Ty sẽ bồi hoàn tổn thất đó cho Bạn trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi phản hồi cho Bạn theo điều 12.2, miễn là Bạn cung cấp toàn bộ thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ do Công Ty yêu cầu để làm bằng chứng về tổn thất đó;
 2. Nếu Công Ty không xác định được nguyên nhân gây ra tổn thất đó trong khoảng thời gian bốn mươi lăm (45) ngày theo khoản 12.2, trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đó, Công Ty sẽ liên hệ với Bạn để đề xuất giải quyết khiếu nại, yêu cầu hoặc tạm thời bồi hoàn thiệt hại cho Bạn cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền xác định rõ lỗi và trách nhiệm của các bên.
 1. Nếu Công Ty tin tưởng một cách hợp lý rằng có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi phạm tội nào liên quan đến khiếu nại hoặc yêu cầu của Bạn, Công Ty có toàn quyền, (i) thông báo và báo cáo cho Cơ Quan Chính Phủ (bao gồm nhưng không hạn chế ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) theo Luật Áp Dụng, là cơ quan sẽ chịu trách nhiệm xem xét, xử lý và phản hồi khiếu nại hoặc yêu cầu của Bạn; và (ii) đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Bạn về tình trạng xử lý khiếu nại hoặc yêu cầu của Bạn. Quyết định của Cơ Quan Chính Phủ sẽ là quyết định cuối cùng. Nếu Cơ Quan Chính Phủ thông báo cho Công Ty về việc không có hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi phạm tội nào liên quan đến khiếu nại hoặc yêu cầu của Bạn, chúng tôi sẽ xử lý khiếu nại hoặc yêu cầu của Bạn theo các điều 12.1 và 12.3.
 2. Nếu các bên không đạt được đồng thuận liên quan đến việc Công Ty xử lý khiếu nại hoặc yêu cầu theo điều 12 này, tranh chấp đó sẽ được xử lý theo các quy định tại điều 13.2.
 3. Mọi yêu cầu, khiếu nại hoặc phản hồi về hàng hóa và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bất kỳ Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán nào sẽ được cung cấp trực tiếp cho Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán có liên quan. Bất kể quy định nêu trên, nếu Công Ty nhận được bất kỳ yêu cầu, khiếu nại hoặc phản hồi nào như vậy, Chúng Tôi có thể tùy ý giải quyết vấn đề thông qua quy trình xử lý khiếu nại của Chúng Tôi hoặc chuyển tiếp đến Đối Tác Được Ủy Quyền hoặc Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán có liên quan.
 1. Tranh chấp
 1. Các Điều Khoản Sử Dụng này (và bất kỳ và toàn bộ các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm mọi vi phạm bị cáo buộc, hoặc thách thức tính hợp lệ hoặc khả năng thực thi của các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ điều khoản nào ở trong đây)) phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam.
 2. Bất kỳ và toàn bộ các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này cuối cùng sẽ được giải quyết bởi các Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.
 1. Quy định chung
 1. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc không thực hiện được do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Chúng Tôi.
 2. Tại mọi thời điểm, Bạn không được phép tiết lộ cho bất kỳ người nào bất kỳ thông tin bí mật nào liên quan đến hoạt động kinh doanh, công việc, khách hàng hoặc nhà cung cấp của Công Ty hoặc bất kỳ Bên Liên Kết nào của Công Ty.
 3. Công Ty có thể toàn quyền quyết định thay đổi các Điều Khoản Sử Dụng này tùy từng thời điểm. Chúng Tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các Điều Khoản Sử Dụng này; tuy nhiên, Bạn đồng ý rằng Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản Sử Dụng thường xuyên và việc Bạn tiếp tục sử dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ sẽ đồng nghĩa rằng Bạn chấp nhận các thay đổi. Nếu không, không có bản bổ sung hoặc sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng nào mang giá trị ràng buộc trách nhiệm các bên trừ khi các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.
 4. Các quyền của mỗi bên theo các Điều Khoản Sử Dụng này có thể được thực hiện thường xuyên khi cần thiết, được tích lũy và không loại trừ các quyền hoặc biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật và chỉ có thể được từ bỏ cụ thể bằng văn bản. Việc trì hoãn thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào không có nghĩa là từ bỏ quyền đó.
 5. Các Điều Khoản Sử Dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và ghi nhớ của các bên liên quan đến những vấn đề của Điều Khoản Sử Dụng này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc ghi nhớ trước đó giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Các bên cùng loại trừ toàn bộ các điều khoản ngụ ý trên thực tế. Khi ký kết các Điều Khoản Sử Dụng này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo lãnh, hiểu biết, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo nào của bất kỳ người nào ngoài những gì được nêu rõ ràng trong các Điều Khoản Sử Dụng này. Mỗi bên từ bỏ một cách vô điều kiện và không thể hủy ngang toàn bộ các khiếu nại, quyền và biện pháp khắc phục mà bên đó có thể có nếu không có điều khoản này liên quan đến bất kỳ quy định nào ở trên. Không có quy định nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này loại trừ trách nhiệm đối với gian lận hoặc trách nhiệm khác mà không thể hạn chế hoặc loại trừ theo Luật Áp Dụng.
 6. Bạn không được phép chuyển giao, cấp phép lại, chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ, hoặc thanh lý bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều Khoản Sử Dụng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty. Bằng cách đồng ý các Điều Khoản Sử Dụng này và tiếp tục sử dụng Hệ Thống hoặc Dịch Vụ, bạn đồng ý với việc Công Ty có thể chuyển giao, cấp phép lại, chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này cho các Bên Liên Kết của mình, miễn là trong phạm vi yêu cầu của Luật Áp Dụng, Công Ty phải gửi thông báo cho Bạn về bất kỳ việc chuyển giao, cấp phép lại, chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc thanh lý các quyền hoặc nghĩa vụ khác của mình.
 7. Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan có liên quan nào xác định rằng bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo Luật Áp Dụng, các phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và phần liên quan sẽ được thay thế bằng một điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có thể thi hành và ở mức độ tối đa có thể, có hiệu lực tương đương với phần được thay thế trong các Điều Khoản Sử Dụng này.
 8. Một người không phải là một bên trong các Điều Khoản Sử Dụng này không có quyền dựa vào hoặc thi hành bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này.
 9. Chúng Tôi có thể gửi thông báo cho Bạn thông qua một thông báo chung được công bố qua Hệ Thống, tin nhắn SMS hoặc đến địa chỉ email của Bạn được nêu trong Tài Khoản của Bạn. Bạn bắt buộc gửi thông báo cho Chúng Tôi qua email đến hotro.vn@gopay.com.vn  
 1. Điều khoản Vietcombank

  Băng việc đồng ý thực hiện liên kết Ví Điện Tử với tài khoản thanh toán và/ hoặc Thẻ Ghi Nợ, Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các Thỏa thuận sử đụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VCB và bản Điều khoản và Điều kiện như dưới đây. Khách hàng chịu trách nhiệm cập nhật và chấp thuận các thông báo, hướng dẫn sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử và bán Điều khoản và điều kiện được sửa đổi theo từng thời kỳ được đăng tải trên địa chỉ website: https://portal.vietcombank.com.vn và hoặc các kênh cung cấp dịch vụ của VCB.
 1. Giải thích từ ngữ
  Các từ viết tắt và các thuật ngữ sử dụng trong bản Điều khoản và điều kiện này được hiểu như sau:
 1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB): là ngân hàng mở tài khoản thanh toán/Thẻ Ghi Nợ cho Khách hàng, thực hiện liên kết/hủy liên kết Ví Điện Tử với tài khoản thanh toán/Thẻ Ghi Nợ của Khách hàng thông qua kết nối trực tiếp với Nhà cung cấp dịch vụ Ví điện tử mà Quý Khách hàng đã lựa chọn đăng ký trên VCB Digibank.
 2. Nhà cung cấp dịch vụ VĐT (NCCDV VĐT): là một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, được cung cấp, quản lý Ví Điện Tử trên cơ sở phù hợp với Giấy phép trung gian thanh toán đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép và hỗ trợ dịch vụ thanh toán thông qua việc liên kết Ví Điện Tử với tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghi Nợ của Khách Hàng tại VCH.
 3. Khách hàng: là cá nhân/tổ chức có tài khoản thanh toán VND và/hoặc là Chủ Thẻ Ghi Nợ liên kết với tài khoản thanh toán VND mở tại VCB, và có nhu cầu liên kết/hủy liên kết tài khoản thanh toán/Thẻ Ghi Nợ này với Ví Điện Tử để sử dụng Dịch Vụ.
 4. Dịch Vụ Liên Kế/Hủy Liên KếứNap/Rút Ví Điện Tử Liên Kết Với Tài Khoản Thanh Toán Và/Hoặc Thẻ Ghi Nợ (“Dịch Vụ”): là dịch vụ cho phép Khách hàng liên kết hủy liên kết tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghi Nợ của Khách Hàng mở tại VCB/ do VCB phát hành với Ví Điện Tử của Khách Hàng tại NCCDV VĐT, và giao dịch nạp tiền/rút tiền trên Ví Điện Tử đã liên kết với tài khoản thanh toán và/hoặc Thẻ Ghi Nợ của Khách Hàng mở tại VCB/do VCB phát hành.
 5. Giao Dịch Nạp Tiền/ Rút Tiền Trên Ví Điện Tử: là giao dịch cho phép Khách Hàng nạp tiền vào/ rút tiền khỏi Ví Điện Tử liên kết với tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghỉ Nợ của Khách Hàng tại VCRH.
 1. Cam kết và xác nhận của Khách hàng
 1. Khách hàng cam kết cung cấp đầy đủ các thông tin của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin định danh Khách hàng) theo quy định của pháp luật và yêu cầu, hướng dẫn của VCB và NCCDV VĐT để cung ứng, sử dụng Dịch Vụ; Khách hàng cam kết các thông tin cung cấp là trung thực, chính xác, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp.
 2. Khách hàng bằng văn bản này đồng ý cho VCB và/hoặc NCCDV VĐT sử dụng các thông tin Khách hàng đã cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin định danh Khách hàng, thông tin về tài khoản, thông tin thẻ) để thực hiện việc xác thực, cập nhật thông tin Khách hàng , thực hiện các Giao Dịch Nạp Tiền/ Rút Tiền Trên Ví Điện Tử theo chỉ định của Khách hàng và các mục đích khác phù hợp quy định pháp luật.
 3. Khách hàng liên kết thành công tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghi Nợ với Ví Điện Tử có thể thực hiện Giao Dịch Nạp Tiền/ Rút Tiền Trên Ví Điện Tử và đồng ý sử dụng các thông tin định danh, thông tin số tài khoản đã đăng ký với VCB và NCCDV VĐT để nhận OTP hoặc xác thực cho các giao dịch liên quan đến nạp tiền/ rút tiền trên Ví Điện Tử.
 4. Việc nạp tiền trên Ví Điện Tử được thực hiện hiện trên (¡) dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank, kênh giao dịch điện tử khác và kênh quẩy giao dịch của VCB; (11) kênh Ví Điện Tử của NCCDV VĐT và/hoặc thời gian NCCDV VĐT thỏa thuận cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo chính sách của NCCDV VĐT từng thời kỳ. Việc rút tiền trên Ví Điện Tử được thực hiện trên kênh Ví Điện Tử của NCCDV VDT và hoặc thời gian NCCDV VĐT thỏa thuận cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo chính sách của NCCDV VĐT từng thời kỳ.
 5. Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý với chính sách của VCB và NCCDV VĐT về việc thực hiện phương thức xác thực Giao Dịch Nạp Tiền Trên Ví Điện Tử cụ thể như sau: + Đối với các Giao Dịch Nạp Tiền được thực hiện trên Dịch Vụ Ngân hàng số VCB Digibank: thực hiện theo phương thức xác thực giao dịch tài chính theo quy định từng thời kỳ của Vietcombank được đăng tải trên địa chỉ website:
  https://portal.vieteombank.com.vn/Pages/Home.aspx
  + Đối với các Giao Dịch Nạp Tiền được thực hiện trên Ví Điện Tử có giá trị nhỏ hơn 2.000.000 đồng: thực hiện theo phương thức xác thực đo NCCDV VEĐT cung cấp. VŒCB thực hiện xử lý yêu cầu giao dịch từ NCCDV VĐT theo nội dung nêu tại khoản 2.6 Điều này.
  + Đối với các Giao Dịch Nạp Tiền được thực hiện trên Ví Điện Tử có giá trị lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 đồng: thực hiện theo () phương thức xác thực của NCCDV VĐT cung cấp từng thời kỳ (nếu có) và (1 phương thức xác thực giao dịch tài chính theo quy định từng thời kỳ của VCB được đăng tải trên địa chỉ websie:
  https://portal.vietcombank.com.vn/Pages/Home.aspx
 6. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho VCB được quyền chủ động ghi Nợ/ghi Có tài khoản thanh toán/tài khoản thanh toán gắn với thẻ ghi nợ của Khách hàng khi nhận được yêu cầu từ NCCDV VĐT để thực hiện các Giao Dịch Nạp Tiền/ Rút Tiền Trên Ví Điện Tử. Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng đồng ý với bản Điều khoản và điều kiện cho đến khi VŒCB nhận được thông báo của Khách hàng về việc thay đổi hoặc ngừng sử dụng Giao Dịch Nạp Tiền/ Rút Tiền Trên Ví Điện Tử.
 7. Khách hàng cam kết bảo mật, không tiết lộ cho bất kỳ ai các thông tin liên quan đến mã xác thực OTP, smart OTP, mật khẩu đăng nhập ứng dụng Ngân hàng số, thông tin Thẻ Ghỉ Nợ và các biện pháp xác thực khác và chịu mọi trách nhiệm liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro, tổn thất) đối với các giao địch được thực hiện trên môi trường Internet trong trường hợp các yêu cầu nạp tiền/ rút tiền trên Ví Điện Tử được lập bởi tên truy cập, mật khâu, mã xác thực Khách hàng...... cho dù Khách hàng vô ý hay cố ý để lộ các thông tin trên.
 8. Khách hàng chủ động thông báo qua tổng đài, ứng dụng Ngân hàng số, kênh quầy, kênh giao dịch điện tử khác của VCB hoặc của NCCDV VĐT ngay khi phát hiện tài khoản thanh toán/tài khoản thanh toán liên kết với Thẻ Ghi Nợ hoặc Ví Điện Tử của Khách hảng bị nghỉ ngờ gian lận, lừa đảo, lợi dụng. Khách hàng phải tự chịu mọi rủi ro, tôn thất do việc không thông báo hoặc thông báo chậm trễ, không đầy đủ các thông tin liên quan mà Khách hàng cho rằng đang bị gian lận, lừa đảo, lợi dụng qua các kênh tiếp nhận thông tin trên của VCB hoặc của NCCDV VĐT.
 9. Khách hàng thông báo kịp thời cho VCB khi có những thay đổi liên quan đến tài khoản thanh toán/Thẻ Ghi Nợ như: địa chỉ liên lạc, số điện thoại đăng ký SMS banking....theo quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán của VCB. VCB được miễn toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không thông báo hoặc thông báo chậm trễ các thông tin thay đổi trên.
 1. Quyền và nghĩa vụ của VCB
 1. Quyền của VCB
 1. Từ chối thực hiện Dịch Vụ trong trường hợp:

  (i) Khách hàng thực hiện không đầy đủ các yêu cầu liên kết, nạp tiền, rút tiền trên Ví Điện Tử, không giới hạn ở các yêu cầu như: lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các thông tin đã đăng ký trong Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VCH..v..v; hoặc

  (ii) VCB nghi ngờ hoặc khi có yêu câu băng văn bản của cơ quan nhà nước có thẳm quyên về việc các yêu cầu đó là giả mạo, gian lận thương mại, hoạt động rửa tiền....thuộc danh sách cắm vận quốc tế hoặc có liên quan đến tài trợ khủng bô, tài trợ phổ biến vũ khí hủy điệt hàng loạt; hoặc

  (iii) Tài khoản thanh toán không có đủ số đư; hoặc

  (iv) Tổng hạn mức giá trị giao địch (ghi Nợ) qua (các) tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghi Nợ của Khách hàng vượt quá hạn mức giao dịch g do VCB quy định trong từng thời kỳ; hoặc

  (v) Tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghi Nợ đang bị khóa/ tạm khóa, tài khoản thanh toán bị phong tỏa toàn bộ hoặc phong tỏa một phần mà phần không bị tạm khóa, phong tỏa không có đủ số dư hoặc đã ghi Nợ vượt hạn mức theo quy định để thực hiện các lệnh thanh toán.
 2. VCB không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh bởi việc không thể hủy bỏ, sửa đổi, chậm thực thi các yêu cầu nạp tiền, rút tiền trên Ví Điện Tử khi các yêu cầu này đã được VCB thực hiện (ghi Nợ/ ghi Có tài khoản thanh toán của Khách hàng).
 3. VCB được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm đối với các khiếu kiện của Khách Hàng liên quan đến yêu cầu chuyển đổi tiền từ tài khoản Khách Hàng thành giá trị tiền tệ trong Ví Điện Tử và ngược lại, trừ trường hợp có bằng chứng rõ ràng chứng minh do lỗi trực tiếp của VCB; và mọi trách nhiệm liên quan đến tính hợp pháp của hoạt động cung ứng Ví Điện Tử hoặc bản quyền tác giả, sở hữu trí tuệ và các tranh chấp khác về giải pháp thanh toán, hỗ trợ thanh toán của NCCDV VĐT. Trong trường hợp phát sinh các khiểu kiện, tranh chấp như vậy, [.....] chịu trách nhiệm đầu mối giải quyết và chịu mọi phí tổn liên quan.
 4. VCB được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp NCCDV VĐT thực hiện dừng cung cấp dịch vụ VĐT/khóa VĐT theo yêu cầu của Khách Hàng hoặc NCCDV VĐT phát hiện giao dịch của Khách Hàng có dấu hiệu nghỉ ngờ gian lận.
 5. VCB chủ động sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Các sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản và điều kiện này sẽ được VCB thông báo cho Khách hàng trên địa chỉ website
  https://portal.vietcombank.com.vn và/hoặc thông báo trên màn hình của VCB Digibank hoặc các kênh giao dịch điện tử khác của VCB trong từng thời kỳ. Tất cả các thông báo (nếu có) về việc thay đổi bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của bản Điều khoản và điều kiện này do VCB thông báo cho Khách hàng theo các hình thức nêu trên sẽ trở thành một bộ phận không tách rời của bản Điều khoản và điều kiện này. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản, điều kiện này, Khách hàng có thể chọn chấm đứt sử dụng Dịch Vụ, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ được xem như Khách hàng đồng ý với các sửa đổi đó và tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện nêu trong bản Điều khoản và điều kiện này.
 6. Các quyền khác theo quy định tại bản Điều khoản và điều kiện này và Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VCB và theo quy định của pháp luật.
 1. Nghĩa vụ của VCB
 1. Thực hiện các yêu cầu của Khách hàng sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các yêu cầu, phù hợp với quy trình Dịch Vụ được thống nhất giữa VCB và NCCDV VDĐT.
 2. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng trong phạm vi Khách hàng đăng ký sử dụng và thỏa thuận với VCB.
 1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
 1. Quyền của Khách hàng
 1. Được sử dụng số tiền trên tài khoản thanh toán/Thẻ Ghi Nợ của mình để thực hiện các yêu cầu thanh toán hợp pháp, hợp lệ.
 2. Sử dụng Dịch Vụ trong phạm vi đã thỏa thuận với VCB.
 3. Được nhận thông báo trong trường hợp phát sinh gián đoạn sự cố, gây mất an toàn hoặc ảnh hưởng tới hoạt động của Dịch Vụ và có quyền yêu cầu VCB và NCCDV VĐT khắc phục xử lý sự cố và/hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) nếu xác định được thiệt hại do lỗi của VCB và/hoặc NCCDV VĐTT gây ra theo vai trò của VCB và NCCDV VDÏT trong quá trình triển khai Dịch Vụ.
 1. Nghĩa vụ của Khách hàng
  Ngoài các cam kết và xác nhận của Khách hàng được nêu tại Điều 2 bản Điều khoản và điều kiện này, Khách hàng phải tuân thủ các nghĩa vụ sau:
 1. Sử dụng các biện pháp hợp lý để giảm thiệt hại cho mình khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc Khách hàng sử dụng dịch vụ VCB Digibank nhưng không được gây thiệt hại cho VCB dưới mọi hình thức.
 2. Đọc, hiểu, tuân thủ và ràng buộc các quy định liên quan đến yêu cầu liên kết/ hủy liên kết, nạp tiền/ rút tiền trên Ví Điện Tử trước khi sử dụng Dịch Vụ.
 3. Kiểm tra các thông tin dưới bất kỳ hình thức nào, nhận được từ bất kỳ nguồn nào liên quan đến Dịch Vụ trước khi sử dụng, bao gồm cả địa chỉ website để truy cập Dịch Vụ.
 4. Thường xuyên cập nhật các thông tin thông báo thay đổi của VCB và các hình thức gian lận, lừa đảo ... trên không gian mạng trên website: https://portal.vietcombank.com.vn vả các kênh giao dịch điện tử khác của VCB.
 5. Có trách nhiệm thông báo ngay cho VCB thông qua kênh quầy giao dịch hoặc thông qua hotline:...nếu yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của Khách hàng không thực hiện được hoặc không được xử lý sau một khoảng thời gian hợp lý theo quy định của VCH.
 6. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quy định của VCB về mở, sử dụng tài khoản thanh toán, phát hành Thẻ Ghi Nợ và dịch vụ Ngân hàng điện tử trong quá trình sử đụng Dịch Vụ.
 7. Hợp tác và cung cấp chính xác tất cả các thông tin phục vụ cho hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ khi VCB có yêu cầu.
 8. Hoàn trả hoặc phối hợp với VCB hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Có vào tài khoản thanh toán/ tài khoản thanh toán liên kết với Thẻ Ghi Nợ của Khách hàng.
 9. Chịu các khoản phí theo biểu phí do VCB cung cấp trong từng thời kỳ ( nếu có). VCB có quyền chủ động ghỉ Nợ tài khoản thanh toán/ tài khoản thanh toán liên kết với Thẻ Ghi Nợ của Khách hàng để thu các khoản phí trên
 1. Các điều khoản khác
 1. VCB cung cấp tính năng mới hay sửa đổi tính năng hiện tại liên quan đến Dịch Vụ trên VCB Digibank hoặc các kênh điện tử khác của VCB, việc Khách hàng chấp nhận hay từ chối sử dụng tính năng này không làm ảnh hưởng đến tính pháp lý và hiệu lực của bản Điều khoản và điều kiện này và Khách hàng vẫn bị ràng buộc theo các điều khoản trong bản Điều khoán và điều kiện này. Trong trường hợp các tính năng có kèm quy định sử dụng và Khách hàng sử dụng các tính năng này, Khách hàng được xem như đã đồng ý với các quy định kèm theo đó và tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện nêu trong bản Điều khoản và điều kiện này.
 2. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trở nên vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện theo pháp luật thì hiệu lực, giá trị pháp lý và khả năng thực hiện của các điều khoản còn lại của bản Điều khoản và điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.
 3. Các nội dung khác không được quy định trong bản Điều khoản và điều kiện này sẽ được thực hiện theo quy định tại Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VCB và theo quy định của pháp luật.
 4. Trong mọi trường hợp, bản Điều khoản và điều kiện bằng tiếng Việt là căn cứ để các bên liên quan áp dụng trong trường hợp phát sinh khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến Dịch Vụ.